.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

p7VP-ิอ่ัี่ัด่
 

สอนภาษาไทย ม.5

1 ความคิดเห็น: